Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TWILIGHT FANTASY PRODUCTIONS

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TWILIGHT FANTASY PRODCUTIONS GEVESTIGD TE HEERLEN, 6412CN, KLOOSTERWEG 1 (KVK NUMMER: 62987631), BTW NUMMER : NL001815226B70), VERDER TE NOEMEN “DE ORGANISATIE” ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN, DOOR DE ORGANISATIE GEORGANISEERDE EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, tussen de bezoeker van het evenement, verder te noemen, de bezoeker, en de organisatie, ongeacht hoe die  overeenkomst tot stand komt.  Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie, waaronder  de aanschaf en/of gebruik van een toegangsticket en/of betreding van de locatie van het evenement (waaronder de ‘evenementlocatie’),  gaat de bezoeker akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De organisatie  en/of de beheerders van de evenementlocatie,  kan c.q. kunnen huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (o.a. www.twilight-fantasy-productions.nl, http://www.elmundofantasia.com etc. en/of op de evenement-locatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand met die huisregels akkoord te zijn en deze na te komen.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden Als de bezoeker de organisatie niet binnen 7 (zeven) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor zover een (of meer) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zouden zijn, dan zullen partijen deze in gezamenlijk overleg vervangen met (een of meer) toelaatbare bedingen in de geest van de oorspronkelijke beding(en).

1.5 De organisatie wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de bezoeker van de hand.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

LA LUNA ETERNA, EL MUNDO FANTASIA, STEAM DREAMS, HALLOWEEN THE VILLAINS, HALLOWEEN THE LITTLE VILLAINS EN JACK O LANTERN zijn de handelsnamen voor de evenementen georganiseerd door Twilight Fantasy Productions

2.1 De evenementen vinden plaats op diverse locaties. (o.a. Mondo Verde Landgraaf, Kasteel Hoensbroek etc.)  De volgende afspraken hebben als doel om een fantastische ervaring voor alle bezoekers te waarborgen.

2.2 De huisregels zijn gebaseerd op beleefdheid, veiligheid en respect voor anderen en het milieu.

2.3 Door het betreden van het evenement, gaan bezoekers akkoord met deze regels en voorschriften. Toegang tot het evenement kan worden geweigerd bij niet naleven van de huisregels.

 

Artikel 3 Aanschaf tickets

3.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

3.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet meer wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

3.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt, doch bindt de organisatie nimmer.

3.4 Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen.

3.5 De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

 

Artikel 4 Tickets en toegang

4.1 De organisatie en / of de officiële ticketprovider behoudt zich het recht voor om de identiteit van de bezoekers te verifiëren bij de entree van het evenement. Als een bezoeker niet in bezit is van een geldige identiteitskaart, dan kan toegang tot het evenement geweigerd worden, zonder recht op terugbetaling van het ticket. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën van identiteitsbewijzen worden niet geaccepteerd. De Nederlandse wetgeving is hier van toepassing.

4.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

4.3 EVENTIX en TICKETMASTER zijn de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingproviders voor de evenementen. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie en de ticketingprovider. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust volledig op de bezoeker. De organisatie is gerechtigd de bezoeker de toegang te weigeren tot het evenement en/of de evenementlocatie als er gerede twijfel is over de geldigheid van het ticket, dit zonder gehoudendheid tot restitutie van het entreegeld van de bezoeker.

4.4 Indien er acties/deals van toepassing zijn middels  de verkoopkanalen van Social Deal, Wow Deal, Groupon, Ticketveiling, Vakantieveiling, Tripper en Actie van de Dag dan gelden de voorwaarden zoals deze bij deze aanbieders van toepassing zijn.

4.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk contact op te nemen met de ticketingprovider. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden getoond. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

4.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar aanvullende kosten voor in rekening te brengen.

4.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciele doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

4.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie waaronder deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

4.8 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

4.9  Tickets zijn niet uitwisselbaar tenzij nadrukkelijk anders vermeld en zijn niet te retourneren.

4.10 In geen enkel geval worden tickets terugbetaald. Alle relevante klachten, verzoeken en suggesties dienen te worden gericht aan EVENTIX, TICKETMASTER EN TICKETAANBIEDERS VIA ACTIES OF DEALS.

4.11 Het is strikt verboden om gratis tickets, tegen enige vergoeding, aan iemand anders te verkopen. Als dit opgemerkt wordt, worden de betreffende toegangsbewijzen onmiddellijk gedeactiveerd.

4.12 Bezoekers moeten een geldig en origineel ticket verkrijgen dat wettelijk door officiële kanalen is verkregen. Dit kaartje wordt bij verificatie geaccepteerd of afgewezen.

4.13 Alleen toegang via de aangegeven ingangen.

4.14 Bezoekers die proberen toegang te krijgen tot het evenement op een manier die niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, wordt beboet met de dagprijs voor volwassenen. Bovendien kan een administratieve boete opgelegd worden. In geval van niet-naleving, worden bezoekers verwijderd van de locatie en alle verdere toegang in de toekomst geweigerd.

4.14 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht om de toegang tot het evenement te beperken voor specifieke groepen bezoekers.

4.15 In geval van problemen met specifieke groepen bezoekers, behoudt de evenementen organisator zich het recht tot het volledig ontzeggen van specifieke groepen bezoekers.

4.16 Bezoekers die de toegang tot het evenement zijn ontzegd kunnen het evenement niet meer betreden.

4.17 De organisatie behoudt zich het recht te allen tijde de toegangsprijzen van tickets voor het evenement te wijzigen.  Indien de maximale capaciteit van het evenement wordt overschreden, heeft de organisatie het recht om bezoekers toegang te weigeren tot het evenement op die dag zonder compensatie. Het is ook mogelijk dat, in geval van grote drukte, niet elk deel van het evenement bezocht kan worden. Als gevolg daarvan is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling.

4.18 Indien de voorverkoop aangeeft uitverkocht te zijn zal deze stopgezet worden. De organisatie behoudt zich het recht om additionele kassaverkopen op locatie aan te bieden. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op alle mogelijke kanalen

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

5.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere (hulp)personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

5.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen.

5.4 Bezoekers die schade hebben opgelopen tijdens hun bezoek aan het evenement, moeten dit melden bij het coördinatiecentrum alvorens de locatie te verlaten. Schade die op een later tijdstip wordt gemeld, zal in geen geval tot schadevergoeding leiden. De organisator is niet verantwoordelijk voor schade en / of persoonlijk letsel dat tijdens uw bezoek aan het evenement is uitgeoefend, behalve in geval van grove nalatigheid. In dit geval zal de verantwoordelijkheid van de organisator nooit hoger zijn dan het door de verzekeraar te betalen maximumbedrag. Gevolglijk verlies of winstverlies kan nooit tot schadevergoeding leiden.

5.5 Personen wier handeling of nalatigheid direct of indirect schade aan de organisator veroorzaakt, is volledig verantwoordelijk voor de genoemde schade. Indirecte schade omvat winstverlies, alsmede de kosten van administratieve en strafrechtelijke boetes en maatregelen.

5.6 De organisatie draagt geen enkele financiële of andere verantwoordelijkheid voor welke persoonlijke schade of welk letsel dan ook, noch voor mogelijk verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens een bezoek aan haar evenementen. Weet dat de organisatie ook onderworpen zijn aan reglementen en voorwaarden van het management van de evenementenlocaties.

5.7 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore kan worden gebracht. De organisatie adviseert bezoekers dringend om afdoende gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele gehoorbeschadiging van de bezoeker.

 

Artikel 6 Annulering of verplaatsing evenement

6.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer, doch niet uitsluitend ziekte en/of afzegging van de artiest(en), molest, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

6.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie uitsluitende het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze en enkel indien de bezoeker het entree geld heeft voldaan. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed door de organisatie. De bezoeker kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

Artikel 7 Huisregels

7.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties, waaronder de in dit artikel genoemde huisregels. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement en in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te (laten) verwijderen.

7.2 Bezoekers jonger dan 14 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een bezoeker van 18 jaar of ouder. Voor sommige events geldt echter de regel dat de bezoeker 18 jaar of ouder dient te zijn, dit wordt dan aangegeven door de organisatie.

7.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op eerste verzoek deugdelijk te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een bezoeker die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar er naar aanleiding is aan te nemen  dat de alcohol ook bedoeld is voor bezoekers jonger dan 18 jaar.

7.4 Bij betreding van het evenement kan de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

7.5 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee genomen worden op de evenementlocatie, doch enkel voor eigen (niet professionele) gebruikt. Andere apparatuur zoals ondermeer, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.

7.6 Registratie van het evenement, in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

7.7 Voorts mogen in ieder geval – doch niet uitsluitend-  de volgende zaken niet worden meegenomen op de evenementenlocatie:  Alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren, drugs, vuurwerk, brandbare stoffen, (vuur)wapens, (potentieel) gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door haar (of door derden) in beslag genomen zaken van de bezoeker.

7.8 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen volledig op de bezoeker worden verhaald.

7.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden – al dan niet via sociale media –  zonder uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming van de organisatie. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan op de evenementlocatie.

7.10 Bezoeker zal zich gedurende het evenement onthouden van het vertonen van gedrag dat maatschappelijk niet-acceptabel wordt geacht, waaronder onder meer het vertonen van agressief, racistisch en of opruiend gedrag. Voldoet de bezoeker niet aan (een van) de in artikel 6  genoemde huisregels, dan wel een andere bepaling van deze algemene voorwaarden, dan is de organisatie gerechtigd de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement en de evenementlocatie te ontzeggen, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de koopsom en/of schadevergoeding.

 

Artikel 8 Privacy en persoonsgegevens

8.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de diverse website(s) van de organisatie (privacybeleid/) te raadplegen is.

8.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (althans per 25 mei 2018 overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

8.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

8.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent op voorhand onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht, waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, komt volledig en uitsluitend toe aan de organisatie. Voorts draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking al haar intellectuele eigendomsrechten waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, over aan de organisatie, welke overdracht hierbij door de organisatie wordt aanvaard. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten uit hoofde van art 25 Auteurswet. Voor zover dergelijke afstand niet mogelijk is, zal de bezoeker zijn/haar persoonlijkheidsrechten ten aanzien van voornoemde opnamen, niet jegens de organisatie inroepen.

8.5 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

8.6 Pers wordt enkel toegestaan op het evenement met schriftelijke toezegging van de organisator en / of het officiële persbureau ten tijde in dienst van de organisator en is gerechtigd om beeldmateriaal te maken en te publiceren over het evenement. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van bezoekers en / of andere aanwezigen van het evenement tegen betaling aan te bieden anders dan aan de media. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om persaccreditaties in te trekken en kosteloos beroep te doen op het gepubliceerde beeldmateriaal.

8.7 Hou er rekening mee dat als men zich registreert voor alle evenementen van Twilight Fantasy Productions, men aan Twilight Fantasy Productions  de toelating geeft om op de hoogte gehouden te worden van het evenement en van relevante onderwerpen zoals bijvoorbeeld nieuwsberichten met betrekking tot het thema van het event. Bezoekers geven aan Twilight Fantasy Productions wel de toelating om hun adressen door te geven aan exposanten en bevoorrechte partners.

8.8 Twilight Fantasy Productions garandeert dat adressen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zorgt zo voor de beveiliging van bezoekersinformatie en voor de bescherming van de privacy van haar bezoekers.

 

Artikel 9 Garderobe

9.1 Bij de ingang van het evenement (alleen indoor) is een garderobe om waardevolle spullen en andere objecten in bewaring te geven. De garderobe wordt gefaciliteerd door personeel van de evenementlocatie en/of medewerkers van Twilight Fantasy Productions en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Eventuele achtergebleven spullen worden door personeel van de evenementenlocatie en/of Twilight Fantasy Productions opgeslagen bij de gevonden voorwerpen.

9.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal of schade.

9.3 Het is strikt verboden om items op de locatie onbeheerd achter te laten. Verdachte pakketten die onbewaakt zijn, worden door de organisatie, beveiliging en / of de politie verwijderd.

9.4 De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van items die achtergelaten zijn.

 

Artikel 10 – Wapens

10.1 Bezoekers zullen zich te allen tijde houden aan de Nederlandse wetgeving (zowel nationaal als lokaal) met betrekking tot het vervoer en het gebruik van wapens. In geval van tegenstrijdigheid heeft deze wetgeving altijd voorrang op de huisregels.

10.2 Instructies: Wapendrager moet onmiddellijk voldoen aan elk verzoek en / of instructie met betrekking tot de wapens die ze dragen en / of gebruiken, ongeacht of ze zijn afgegeven door een politieagent, een brandweerman en / of een andere ambtenaar of door het veiligheidspersoneel van het evenement of een van de personeelsleden van de organisatie.

10.3 Categorieën: De volgende categorieën wapens onderscheiden zich:

  1. STRIKT VERBODEN WAPENS: Werkende vuurwapens (zelfs ongeladen), geactiveerde of ontmantelde wapens, brandweerwapens, wapens die uitsluitend bestemd zijn voor militair gebruik, schakelbladen, knijpknopen met slot, vlindermessen, gooienmessen, jachtmessen, alarmpistolen, vuurwapens die niet te onderscheiden zijn van echte wapens, zwaardstokken, daggers, electroshock wapens, spuitbussen voor 'zelfverdediging', nunchakus, gooien van sterren en geluiddempers. Alle werkende vuurwapens, verboden en vergunningvereiste wapens conform de Nederlandse Wapenwet worden door de politie in beslag genomen en er zal direct een proces-verbaal worden opgesteld.
  2. Toegestane wapens: Voorwerpen bedoeld als speelgoed voor kinderen tot 14 jaar oud (bijv. een plastic waterpistool); Voorwerpen die niet voor een echt wapen kunnen worden aangezien (bijvoorbeeld een light sabre van Star Wars of “props” gemaakt van Worbla, foam, karton. Fantasy en Replica Zwaarden en sabres die niet onder "Strikt Verboden Wapens" staan vermeld. Het dragen van toegestane wapens in openlucht of in ruimten is toegestaan tijdens het evenement. Op weg naar en van de evenementen moeten toegestane wapens te allen tijde in een afgesloten verpakking worden gehouden (bijvoorbeeld een gesloten sporttas). Het is ook te allen tijde verboden om de toegestane wapens op een bedreigende en / of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken. Verlaten, geautoriseerde wapens worden in beslag genomen. Re-enactement groepen/entertainment hebben toestemming van de organisatie om toegestane wapens(zoals zwaarden) te gebruiken voor hun demonstraties hiermee, met inachtneming van de veiligheid van hen en de bezoeker(s).

 

 Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 De organisatie zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan. De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

11.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de programmering en content van het evenement te wijzigen.

11.3 Op de evenement organisatie zijn standhouders aanwezig die met toestemming van de organisatie aan de bezoeker producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van de organisatie en de organisatie is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, nalaten producten en/of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en/of diensten van deze standhouders kunnen niet aan de organisatie worden doorgegeven maar dienen gericht te worden aan de standhouder zelf.

11.4 De organisatie is niet verantwoordelijk voor verkochte artikelen, namaakartikelen/-wapens door standhouders. Aankopen zijn niet inwisselbaar voor geld bij de organisatie.

11.5 Standhouders worden door de organisatie herinnerd aan de inhoud van de bestaande Nederlandse Wapenwet op vervoer, bezit en verkoop van wapens.

11.6 Zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een evenement, alsmede  op of in de nabijheid van de evenement locatie in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer, doch niet uitsluitend op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken, inclusief reclame voor niet-commerciële doelen en/of het uitvoeren van enquetes, vragenlijsten en/of petities. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of bezoekers aan te spreken) is uitdrukkelijk verboden. Er wordt een direct opeisbare boete van ten minste € 1.000,- opgelegd aan de bezoeker die in strijd met deze bepalingen handelt.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke andere vertaling hiervan.

12.2 Wanneer een geschil is ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden, de overeenkomst  en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, zullen de bezoeker en de organisatie eerst proberen dit geschil in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen de bezoeker en de organisatie een onafhankelijke en deskundige mediator aanstellen, mits de bezoeker en de organisatie beiden akkoord zijn met de keuze van de mediator. De uitspraak van de mediator zal bindend zijn. Kunnen de bezoeker en de organisatie niet tot overeenstemming komen over de keuze van een mediator, dan zal het geschil kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.